لیست دانشجویان تاریخ علوم پزشکی

مجید باقری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

رویا شریعت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

سمیه پاکباز، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

طاهره مشکانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

سارا منفردی جعفر بیگی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

سجاد اسدی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

جواد افتخاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

جواد مهرابی کوشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

سید علی هاشمیان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

محمود ونایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

گیتی محمدیان راد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

مهین تاج صادق نیا، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

سمانه حمزه لویی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

رضی الله خوشدونی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

نرگس رجبی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

شهین رهبر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

شهین محمدیان راد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

مهشید مافی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

کام بخت بادام چی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

لیلا درخشان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

حمیدرضا خاکدوست، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

فرشاد فرامرزیان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

سیدعلی ریحانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

فاطمه منادی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

راحله محسنی سرداری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

محسن طلایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارشد

احسان انصاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

علی اکبر وطن پرست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

کامران محلوجی کرمانشاهی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

ریحانه آهن سازان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

سارا حاتمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

داریوش محمودی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

سما ملک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

مریم اکبری راد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

یزدان شفیعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

فاطمه احتشام، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

مهناز محسن زاده، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

فاطمه محمدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

علی یوسفی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

نفیسه شعبانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

نرگس تاجیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

اعظم شهبازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

فاطمه بدرلو، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

مهدی دارایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

پرستو شعبانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

منصور چوبدار رازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

نجمه هاشمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

فرشته جعفری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

زهرا علمدار، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

مریم ضیایی نسب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارشناسی ارشد

حامد آهن سازان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارشناسی ارشد

مرضیه خبیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارشناسی ارشد

بابک سلیمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارشناسی ارشد

محمد تقوی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارشناسی ارشد

رضا دادگر، دانشگاه شاهد، کارشناسی ارشد

فر انک ضیامنش، دانشگاه شاهد، کارشناسی ارشد

مریم صالحی نیا، دانشگاه شاهد، کارشناسی ارشد

مهین صدوقی، دانشگاه شاهد، کارشناسی ارشد

وجیهه نامی، دانشگاه شاهد، کارشناسی ارشد

فاطمه شریفیان مطلق، دانشگاه شاهد، کارشناسی ارشد

سمانه عربیان، دانشگاه شاهد، کارشناسی ارشد

سید عباس هاشمی نژاد، دانشگاه شاهد، کارشناسی ارشد

علی سواعدی، دانشگاه شاهد، کارشناسی ارشد

محسن رستمی، دانشگاه شاهد، کارشناسی ارشد

سیدادریس سپهریان، دانشگاه شاهد، کارشناسی ارشد

اکرم دیناری، دانشگاه شاهد، کارشناسی ارشد

سیده زهرا آدابی نیا، دانشگاه شاهد، کارشناسی ارشد

مریم افشاری پور، دانشگاه شاهد، کارشناسی ارشد

مهدی خادمی، دانشگاه شاهد، کارشناسی ارشد

مریم شوشتری یگانه، دانشگاه شاهد، کارشناسی ارشد

زهرا کریمی، دانشگاه شاهد، کارشناسی ارشد

محمد کریمی، دانشگاه شاهد، کارشناسی ارشد

نادر حمیدی اسکویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کارشناسی ارشد

فاطمه توکلی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کارشناسی ارشد

لیلا قاسمی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کارشناسی ارشد

سهیلا فرجی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کارشناسی ارشد

فرانک عالم بی زر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کارشناسی ارشد

افسانه بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کارشناسی ارشد

مینو هامون، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کارشناسی ارشد

سهیل نصری رودسری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کارشناسی ارشد

طاهره شاکری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کارشناسی ارشد

جمال رضایی اوریمی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کارشناسی ارشد

ابراهیم احمدی نیا، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کارشناسی ارشد

میرابراهیم حسنلی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کارشناسی ارشد

مرضیه محمدی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کارشناسی ارشد

الهه اسلامی فارسانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کارشناسی ارشد

مرضیه اسفندیاری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کارشناسی ارشد

سعید یگانه جو، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کارشناسی ارشد

بتول رحیمی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کارشناسی ارشد

بابک عباس بیگی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتری

رضا کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتری

سجاد یاروندی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، کارشناسی ارشد

افسانه خدارضایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، کارشناسی ارشد

زهرا منصوری، دانشگاه علوم پزشکی اراک، کارشناسی ارشد

علی بهادری، دانشگاه علوم پزشکی اراک، کارشناسی ارشد

لعیا نیک سیمایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، کارشناسی ارشد

سیده فاطمه مظفرپور، دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارشناسی ارشد

مه سیما عبدلی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارشناسی ارشد

فاطمه همتی ترحمی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارشناسی ارشد

حمزه نصرالله پور، دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارشناسی ارشد

سید امین موسوی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارشناسی ارشد

بیتا قاضی زاده، دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارشناسی ارشد

سمیرا نصیری، دانشگاه علوم پزشکی قم، کارشناسی ارشد

سکینه بهره ور علی، دانشگاه علوم پزشکی قم، کارشناسی ارشد

محمد حسن حاجی رحیمیان، دانشگاه علوم پزشکی قم، کارشناسی ارشد

زهرا قهرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

مهناز مرتضوی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

ریحانه بساک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

سمانه معصومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

فرزانه زارع، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

زهرا سبحانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 

گالری تصاویر

تاریخ پزشکی

طب ایرانی، بر پایه‌ی فلسفه و مبانی خاص خود، مجموعه‌ای از علوم نظری و عملی است که از سوی حکمای ایرانی در قرون مختلف باهدف حفظ سلامت و جهت پیش‌گیری و درمان بیماری‌ها به کار گرفته می‌شده است. طب ایرانی در دوره تمدن اسلامی به ویژه سده‌های چهارم تا ششم هجری با ظهور مشاهیری همچون علی بن ربن طبری، محمد بن زکریای رازی، علی بن عباس اهوازی، شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا و حکیم جرجانی به شکوفایی علمی منحصر به فردی رسید و به پارادایم غالب دانش پزشکی در شرق و غرب تا قرن ۱۷ میلادی بدل می‌شود.

اطلاعات تماس

ایمیل:

info@medicalhistory.ir

آمار بازدیدکنندگان سایت

مجموع بازدید کنندگان
۱۶۴۰
صفحات بازدید شده امروز
۱۷۲
بازدید کنندگان امروز
۲۵