دکتر مصطفی معلمی 

استاد تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

 Cataract etiology and prevention in traditional Persian medicine texts

Afsaneh Bonyadi, Assie Jokar*, Mostafa Moallemi

Journal of Nursing and Midwifery Sciences, Volume:۶ Issue: ۴, ۲۰۱۹, PP ۱۹۲ -۱۹۶

 Abstract  View Paper Research/Original Article Original: English

علم تشریح در متون مرجع طب ایرانی (دوران تمدن اسلامی)

طاهره شاکری، آسیه جوکار*، مصطفی معلمی، حسن صیامیان، علیرضا خلعتبری

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پیاپی ۱۷۷ (مهر ۱۳۹۸)، صص ۱۹۵ -۲۰۶

 چکیده  مشاهده متن  مقاله پژوهشی/اصیل زبان: فارسی

بررسی شوینده های موی سر در احادیث طبی و نقش آن در سلامت

سیدحسین حسینی کارنامی، مرتضی دارابی نیا، مصطفی معلمی، محمدعلی افضلی، سجاد اسکندری، محمد یوسف پور*

نشریه دین و سلامت، سال هفتم شماره ۲ (پیاپی ۱۳، اسفند ۱۳۹۸)، صص ۴۵ -۵۵

 چکیده  مشاهده متن  زبان: فارسی

 

کشف شاهدی متقن بر ارتباط کتاب «لیبر پانتگنی» منتسب به قسطنطین آفریقی با کتاب «الملکی» علی بن عباس اهوازی

اسماعیل اکبری، مصطفی معلمی*

نشریه دین و سلامت، سال هفتم شماره ۲ (پیاپی ۱۳، اسفند ۱۳۹۸)، صص ۶۲ -۶۷

 چکیده  مشاهده متن  خلاصه گزارش زبان: فارسی

مفردات موثر بر درمان ناباروری از دیدگاه حکیم مومن تنکابنی

صدیقه یوسفی، زینب حمزه گردشی، محمد آزادبخت، مصطفی معلمی، مینو هامون*

فصلنامه طب مکمل، سال نهم شماره ۴ (پیاپی ۳۳، زمستان ۱۳۹۸)، صص ۳۸۳۴ -۳۸۵۱

 چکیده  مشاهده متن  مقاله مروری زبان: فارسی

یوحنای دمشقی و خاستگاه رهیافت های او به اسلام

مصطفی معلمی*

مجله تاریخ و تمدن اسلامی، پیاپی ۳۰ (پاییز و زمستان ۱۳۹۸)، صص ۳ -۳۲

 چکیده  مشاهده متن  مقاله پژوهشی/اصیل زبان: فارسی

نقدی بر مقاله «دهستان یثرب/مدینه در دوره پیامبر بر پایه شواهد و قرائن سده های نخست هجری»

مصطفی معلمی*

مجله تاریخ و تمدن اسلامی، پیاپی ۳۰ (پاییز و زمستان ۱۳۹۸)، صص ۱۷۷ -۱۸۵

 مشاهده متن  مقاله پژوهشی/اصیل زبان: فارسی

بررسی گزارش های فرمان پیامبر (ص) برای کشتار سگ های مدینه

مصطفی معلمی*، محمدعلی افضلی، رحمت الله مرزبند

فصلنامه تاریخ اسلام، پیاپی ۸۱ (بهار ۱۳۹۹)، صص ۷ -۳۸

 چکیده  مشاهده متن  مقاله پژوهشی/اصیل زبان: فارسی

 

ابوجعفر مرعشی راوی تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)

مصطفی معلمی*

مجله پژوهش های قرآن و حدیث، سال پنجاه و دوم شماره ۲ (پاییز و زمستان ۱۳۹۸)، صص ۳۴۵ -۳۶۲

 چکیده  مشاهده متن  مقاله پژوهشی/اصیل زبان: فارسی

Problems and Injuries of Horse Larynx and Voice Based on Veterinary Texts of the Islamic Civilization Period

Babak Abbasbeigi *, Mostafa Moalemi, Shahabeddin Sarvi, Afshin Raoofi, Mohammad Reza Rajabnejad, Hasan Siamian

Journal of Research on History of Medicine, Volume:۹ Issue: ۳, ۲۰۲۰, PP ۲۱۷ -۲۲۸

 Abstract  View Paper Research/Original Article Original: English

نقش دانشمندان طبرستانی و محیط علمی آن در انتقال دانش عصر ساسانی به تمدن اسلامی

مصطفی معلمی*، احد مهربان نژاد

فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، پیاپی ۹ (زمستان ۱۳۹۱)، ص ۶۱

 چکیده  مشاهده متن  زبان: فارسی

ریشه های تاریخی تبعیض درباره موالی در عصر خلفا

مصطفی معلمی*، مجتبی اسفندیاری

فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، پیاپی ۱۱ (تابستان ۱۳۹۲)، صص ۴۵ -۷۰

 چکیده  مشاهده متن  زبان: فارسی

بررسی میزان سلامت معنوی بر مبنای آموزه های اسلامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

علی اصغر زکوی، رحمت الله مرزبند، مصطفی معلمی، رضاعلی محمدپور، محمد علی افضلی، محمد باقر محمدی لایینی

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پیاپی ۱۲۶ (تیر ۱۳۹۴)، ص ۱۱۱

 چکیده  مشاهده متن  زبان: فارسی

 

بررسی نقش غالیان در گسترش فرهنگ توهین و سب و لعن با نام و نشان نسبت به خلفای سه گانه

مصطفی معلمی، سیدعلی هاشمی خانعباسی

فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، پیاپی ۳۶ (تابستان ۱۳۹۲)، ص ۱۱۱

 چکیده  مشاهده متن  زبان: فارسی

ابعاد معنوی ایمنی غذا مبتنی بر متون اسلامی

رحمت الله مرزبند *، مصطفی معلمی، مرتضی دارابی نیا

نشریه اسلام و سلامت، سال دوم شماره ۱ (بهار ۱۳۹۴)، ص ۵۱

 چکیده  مشاهده متن  زبان: فارسی

بررسی دانسته های طبی صاحب بن عباد بر پایه منابع پزشکی معاصر او

مصطفی معلمی، سید حسین حسینی کارنامی، محمدعلی افضلی، سیدعلی مظفرپور

فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، پیاپی ۲۳ (تابستان ۱۳۹۵)، ص ۳۱

 چکیده  مشاهده متن  زبان: فارسی

 

مروری بر آب مروارید در کتاب های قانون فی الطب (ابن سینا) و نور العیون (ابوروح جرجانی)

مجیدرضا شیخ رضایی، آسیه جوکار، مصطفی معلمی، افسانه بنیادی

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پیاپی ۱۵۰ (تیر ۱۳۹۶)، صص ۲۲۳ -۲۳۱

 چکیده  مشاهده متن  زبان: فارسی

 

بررسی تاریخی دو گزارش از امیر مومنان علی(ع) مشتمل بر لعن اشخاص

مصطفی معلمی، رحمت الله مرزبند

فصلنامه تاریخ اسلام، پیاپی ۷۵ (پاییز ۱۳۹۷)، صص ۳۷ -۷۶

 چکیده  مشاهده متن  مقاله پژوهشی/اصیل زبان: فارسی

 

 

نامگذاری، تعریف و سبب شناسی بیماری هاری در متون طبی دوره تمدن اسلامی

مصطفی معلمی، محمد یوسف پور*

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پیاپی ۱۷۶ (شهریور ۱۳۹۸)، صص ۱۶۷ -۱۷۴

 چکیده  مشاهده متن  مقاله پژوهشی/اصیل زبان: فارسی

تشخیص و درمان گزیدگی ناشی از جانوران زهرآگیندر قانون ابن سینا

جمال رضایی، ابراهیم نصیری*، مصطفی معلمی، سهراب پاداشی

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پیاپی ۱۷۶ (شهریور ۱۳۹۸)، صص ۱۷۵ -۱۸۸

 چکیده  مشاهده متن  مقاله پژوهشی/اصیل زبان: فارسی

ذوالخویصره

مصطفی معلمی

فصلنامه تاریخ اسلام، پیاپی ۱۷ (بهار ۱۳۸۳)، ص ۳۳

 چکیده زبان: فارسی

تشیع آمریکا و تاثیر پذیری از عوامل خارجی

لیاقت علی تکیم

مترجم: حجت الاسلام مصطفی معلمی

فصلنامه شیعه شناسی، پیاپی ۹ (بهار ۱۳۸۴)، ص ۱۷۹

 چکیده  مشاهده متن  زبان: فارسی

روابط خاندان باو با سلاجقه و قدرت سیاسی تشیع امامیه در سده های پنج و ششم هجری

مصطفی معلمی

نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش، سال پنجم شماره ۳ (پیاپی ۱۹، پاییز ۱۳۸۷)، ص ۱۲۵

 چکیده  مشاهده متن  زبان: فارسی

ابن کثیر دمشقی و تعصب مذهبی در کتاب البدایه و النهایه

مصطفی معلمی

فصلنامه تاریخ اسلام، پیاپی ۳۱ (پاییز ۱۳۸۶)، ص ۷۱

 چکیده زبان: فارسی

ابوالحسن علی بن مهدی مامطیری ادیب و محدثی گمنام از قرن چهارم هجری

مصطفی معلمی

مجله تاریخ و تمدن اسلامی، پیاپی ۴ (پاییز و زمستان ۱۳۸۵)، ص ۳۷

 چکیده  مشاهده متن  زبان: فارسی

پژوهشی درباره نسبت صحیح طبرسی

مصطفی معلمی

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، سال چهل و سوم شماره ۱ (پیاپی ۹۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۹)، ص ۱۱۳

 چکیده  مشاهده متن  زبان: فارسی

بنیان گذاران و مبلغان سب و لعن با نام و نشان در اسلام

مصطفی معلمی

فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، پیاپی ۴ (پاییز ۱۳۹۰)، ص ۱۸۱

 چکیده  مشاهده متن  زبان: فارسی

کوهستان تبرستان از برافتادن ساسانیان تا مرگ مازیار

مصطفی معلمی، احد مهربان نژاد کلاگری

فصلنامه پژوهش در تاریخ، سال دوم شماره ۶ (بهار ۱۳۹۱)، ص ۱

 چکیده  مشاهده متن  زبان: فارسی

بررسی سیره ی حسنین(ع) در مواجهه با اصحاب رسول خدا(ص) و توده ی مردم

مصطفی معلمی*

فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، پیاپی ۲۹ (پاییز ۱۳۹۰)، ص ۱۹۷

گالری تصاویر

تاریخ پزشکی

طب ایرانی، بر پایه‌ی فلسفه و مبانی خاص خود، مجموعه‌ای از علوم نظری و عملی است که از سوی حکمای ایرانی در قرون مختلف باهدف حفظ سلامت و جهت پیش‌گیری و درمان بیماری‌ها به کار گرفته می‌شده است. طب ایرانی در دوره تمدن اسلامی به ویژه سده‌های چهارم تا ششم هجری با ظهور مشاهیری همچون علی بن ربن طبری، محمد بن زکریای رازی، علی بن عباس اهوازی، شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا و حکیم جرجانی به شکوفایی علمی منحصر به فردی رسید و به پارادایم غالب دانش پزشکی در شرق و غرب تا قرن ۱۷ میلادی بدل می‌شود.

اطلاعات تماس

ایمیل:

info@medicalhistory.ir

آمار بازدیدکنندگان سایت

مجموع بازدید کنندگان
۱۶۴۰
صفحات بازدید شده امروز
۱۸۰
بازدید کنندگان امروز
۲۵